BE €6,95 | NL €7,95| Gratis verzending vanaf €75 naar België en Nederland

Privacy Policy

Voorwoord

Lode Vandenbossche BV, met maatschappelijke zetel te Guyotdreef 63, 2930 Brasschaat, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0888.724.094, BTW BE0888.724.094, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) (verder ‘Anne Drake’) streeft ernaar om uw persoonsgegevens met de grootste zorg te behandelen, de passende maatregelen te nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en, in het algemeen, te voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens.

Anne Drake verwerkt uw gegevens met respect voor de volgende beginselen: behoorlijkheid, rechtmatigheid, transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

Anne Drake wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

 • welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;
 • waarvoor uw gegevens worden gebruikt;
 • hoe ze worden beschermd;
 • met wie ze worden gedeeld; 
 • of uw persoonsgegevens naar het buitenland worden doorgestuurd; en
 • hoe lang ze worden bewaard. 

Daarnaast zal worden uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen. 

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonlijke gegevens. Door deze website te gebruiken of op andere wijze uw persoonsgegevens aan Anne Drake over te maken, gaat u onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met de bepalingen van deze privacy policy. U zult deze privacy policy ook uitdrukkelijk moeten aanvaarden bij iedere bestelling via Anne Drake’s webshop. 

Anne Drake kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. Anne Drake zal de laatste versie van de privacy policy op de website www.annedrake.be (hierna genoemd de ‘Website’) publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. In geval van significante wijzigingen die volgens de toepasselijke wetgeving uw toestemming vereisen, zal Anne Drake u daar duidelijk van op de hoogte brengen en uw toestemming afwachten. 

Deze privacy policy werd voor het laatst op 29 april 2020 geüpdatet.

Welke persoonsgegevens verzamelt Anne Drake? 

Anne Drake beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.  

Anne Drake verwerkt de volgende persoonsgegevens bij een bestelling via de webshop van de Website:

 • Voornaam;
 • Naam;
 • Geslacht;
 • Verjaardag; 
 • Adres;
 • Eventueel bedrijfsgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres; 
 • Financiële gegevens zoals bankrekening; 
 • Indien relevant naam en adresgegevens van de derde partij die de bestelling gaat ontvangen.

Anne Drake verwerkt de volgende persoonsgegevens wanneer u een account aanmaakt op de Website: 

 • Voornaam;
 • Naam;
 • Geslacht;
 • Verjaardag;
 • Adres;
 • Eventueel bedrijfsgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres; 

Anne Drake verwerkt de volgende persoonsgegevens bij het inschrijven op de nieuwsbrief: 

 • Voornaam;
 • Naam;
 • Geslacht;
 • E-mailadres. 

Anne Drake verwerkt de volgende persoonsgegevens bij een bezoek aan de Website: 

 • IP-adres.

Anne Drake verwerkt de volgende persoonsgegevens wanneer u een workshop aanvraagt of volgt:

 • Voornaam;
 • Naam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Eventueel bedrijfsgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Financiële gegevens zoals bankrekening; 
 • E-mailadres; 
 • Eventueel beeldmateriaal;
 • Eventuele specifieke persoonsgegevens eigen aan de specifieke opdracht.

In dit kadert verwijst Anne Drake eveneens naar de cookie policy. 

U kunt Anne Drake uw persoonsgegevens overgemaakt hebben via het e-mailadres contact@annedrake.be, webshop@annedrake.be of anne@annedrake.be, via de Anne Drake social media pagina’s, via het contactformulier op de Website, dan wel op andere wijze. Vergeet Anne Drake niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor Anne Drake relevant is. Anne Drake zal uw persoonsgegevens up to date houden. 

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat Anne Drake de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren, dan wel de gevraagde producten niet kan leveren. 

Waarvoor gebruikt Anne Drake uw persoonsgegevens?

Anne Drake  gebruikt uw persoonsgegevens voornamelijk om de gevraagde diensten (aanvraag van een workshop) of producten (bestelling via de webshop) te kunnen aanbieden en voor een degelijk klantenbeheer. Zo kan Anne Drake uw bestelling gaan verwerken en afleveren, workshops gaan geven op de door u aangegeven locatie, gepast met u communiceren, orderbevestigingen, offertes en facturen opstellen. Anne Drake gebruikt uw persoonsgegevens dus in de eerste plaats om de overeenkomst tussen u en Anne Drake te kunnen uitvoeren, maar de verwerking kan ook gebaseerd zijn op het gerechtvaardigd belang van Anne Drake. 

Zo gebruikt Anne Drake uw gegevens om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen en om de belangen van Anne Drake te vrijwaren (bv. in geval van een geschil zullen uw persoonsgegevens gebruikt worden om u de nodige correspondentie te bezorgen). Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken. Anne Drake zal u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan. 

Wanneer u zich heeft ingeschreven op de Anne Drake nieuwsbrief, zal uw voornaam, naam, geslacht en  e-mailadres gebruikt worden om verdere producten of diensten aan u te promoten of om u te informeren over nieuwigheden in de sector. Zo kan u van tijd tot tijd op de hoogte gebracht worden van een bijzondere aanbieding, een interessant artikel, eigen bijdrage. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van Anne Drake. Indien nodig zal Anne Drake hiervoor uw expliciete toestemming vragen. U kunt Anne Drake op ieder moment verzoeken u dergelijke nieuwsbrieven niet langer te versturen door middel van de ‘uitschrijven’-knop, dan wel via de contactgegevens vermeld onderaan deze privacy policy.

Daarenboven kan Anne Drake uw persoonsgegevens gebruiken om de diensten te optimaliseren. Zo gebruikt de Website Google Analytics teneinde statistieken over het surfgedrag van de bezoekers te verzamelen. Daarbij kan uw IP-adres gevangen worden. Ook dit valt in principe binnen de gerechtvaardigde belangen van Anne Drake en zo nodig zal uw toestemming gevraagd worden.

Wanneer Anne Drake uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijke alle relevante informatie ontvangen en zo nodig zal uw toestemming gevraagd worden.  

Anne Drake doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen. 

Welke beschermingsmaatregelen heeft Anne Drake doorgevoerd? 

Anne Drake heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang enkel voorzien voor de personen die de informatie nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

De beveiliging van data transmissie over het internet en de elektronische opslag van data kan evenwel onmogelijk voor 100% gegarandeerd worden.

Anne Drake streeft ernaar de veiligheidsmaatregelen regelmatig te controleren en ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met enerzijds de stand van de techniek en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en, anderzijds, met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden van de te beveiligen persoonsgegevens en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s.  

De Website kan links, plug-ins naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke. 

Met wie deelt Anne Drake uw persoonsgegevens?

Anne Drake deelt uw gegevens in de eerste plaats met externe partijen die Anne Drake rechtstreeks helpen met de uitvoering van de diensten of levering van de producten. Te denken valt aan de koerierdiensten die uw bestelling komen afleveren, hostingprovider, websiteontwikkelaar en de externe boekhouder. Daarenboven kunnen de gegevens ook gedeeld worden met andere partijen die Anne Drake bijstaan bij het uitvoeren, dan wel het optimaliseren van de activiteiten zoals Google Analytics.

Anne Drake zal erover waken dat deze externe partijen eveneens gebonden zijn aan de privacy wetgeving en zal er de nodige afspraken (bv. via een verwerkersovereenkomst) mee maken. 

Gaan uw persoonsgegevens naar het buitenland? . 

Anne Drake kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen, zelfs naar landen buiten de EEG. De server van de Website bevindt zich bijvoorbeeld in Nederland. Momenteel voorziet Anne Drake tevens in leveringen in Nederland. In ieder geval zal Anne Drake de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren. Zo zal Anne Drake bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst afsluiten en nagaan of de derde partij is aangesloten bij het US Privacy Shield programma (bv. bij het delen van persoonsgegevens met Google). 

Hoe lang bewaart Anne Drake uw persoonsgegevens?

Anne Drake zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. 

Anne Drake houdt de accountgegevens op de webshop actief bij tot drie (3) jaar na de laatste dag van inlog met het account.  Indien u geen account aanmaakt, worden de persoonsgegevens tot zes (6) maanden na aankoop van een product of inschrijving voor een workshop bijgehouden. 

Indien u (tevens) instemde met het ontvangen van promoties, weetjes en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief, worden uw voornaam, naam, geslacht en e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft.

Verder bewaart Anne Drake de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens. Anne Drake zal daarom de desbetreffende gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. Anne Drake houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen. 

Welke rechten heeft u? 

U heeft verschillende rechten: 

 1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. Anne Drake stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie. 

 1. Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking

Verder kunt u ook om een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of uw toestemming met betrekking tot (een bepaald) gebruik of verwerking beperken of intrekken (indien van toepassing). 

 1. Recht van bezwaar

U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen. 

 1. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen. 

 1. Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit

Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.  

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving. 

Toepasselijke wet en rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op deze privacy policy en het verwerken van de persoonsgegevens door Anne Drake. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Antwerpen.

Contactpunt

Heeft u vragen of wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot deze privacy policy of de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen, neem dan contact op met Anne Drake via webshop@annedrake.be. U kunt Anne Drake ook steeds berichten via gewone post gericht aan de maatschappelijke zetel van Anne Drake:. Lode Vandenbossche BV, t.a.v. Anne Drake, Guyotdreef 63, 2930 Brasschaat, België. Anne Drake zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen de 30 dagen.