BE €6,95 | NL €7,95| Gratis verzending vanaf €75 naar België en Nederland

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Ondernemingsgegevens van de verkoper

Deze webshop (hierna de ‘Webshop’) wordt uitgebaat door en deze verkoopvoorwaarden (hierna de ‘Voorwaarden’) gaan uit van: 
BEYOND Z BV
Ruyseveltslei 10
bus 0004 2950 Kapellen België
Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0888.724.094
BTW BE0888.724.094
RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)
Hierna genoemd ‘Anne Drake’ of ‘we’ of ‘wij’
E-mailadres: webshop@annedrake.be
Telefoonnummer: +32496932105
Bankgegevens: KBC IBAN BE68 7350 5699 2134 BIC KREDBEBB
 

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze Webshop verkoopt boeken, cosmetica, videotutorials, verpakkingen, grondstoffen en andere producten met een ecologische toets. Daarenboven kan via de Webshop ingeschreven worden op workshops van Anne Drake. 

Onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van de Webshop (hierna de ‘Klant’). Daar waar deze Webshop doorstuurt naar een andere webshop zijn de alle voorwaarden, policies en richtlijnen van deze webshop van toepassing. 

De Klant moet deze Voorwaarden raadplegen en er uitdrukkelijk mee akkoord gaan alvorens een bestelling te plaatsen via de Webshop. Deze Voorwaarden zullen ook bij de orderbevestiging worden gevoegd in een formaat dat kan worden opgeslagen of afgedrukt. 

De eventuele aankoopvoorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dit anders schriftelijk zou overeengekomen worden.

Wanneer naast deze Voorwaarden tevens specifieke voorwaarden van toepassing zijn, en er tussen dergelijke specifieke voorwaarden en deze Voorwaarden verschillen bestaan, dan primeren in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Van één of meer bepalingen in deze Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Anne Drake behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Het is aldus aangewezen deze Voorwaarden bij iedere nieuwe bestelling goed door te nemen. Deze Voorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op: 29 april 2020

Aangezien de taal van de Webshop Nederlands is, gaat de Klant er expliciet mee akkoord dat ook voor het bestelproces, deze Voorwaarden en eventuele andere communicatie Nederlands gebruikt wordt. De Klant zal de toepassing van deze Voorwaarden niet kunnen betwisten omdat deze niet in diens moedertaal of enige andere taal waren.  

Artikel 3. Bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

Iedere bestelling is bindend. De overeenkomst tussen de Klant en Anne Drake wordt gesloten op moment dat de Klant de automatische bevestigingse-mail ontvangt m.b.t. de goede ontvangst van de bestelling. 

Anne Drake kan beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden of te weigeren in geval van bijzondere gevallen. Zo kan Anne Drake een bestelling die onvolledig of onjuist is, opschorten of een bestelling annuleren wanneer vorige bestellingen niet of onvolledig betaald werden. 

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de Klant minstens 18 jaar oud zijn. Als Anne Drake bemerkt dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behoudt zij zich het recht voor om de bestelling te weigeren.

De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De Klant die producten aankoopt bij Anne Drake is dus in principe de eindconsument. De producten mogen alsdan op geen enkele wijze doorverkocht worden. Anne Drake behoudt zich aldus steeds het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar haar eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

In geval Anne Drake de bestelling ingevolge voorgaande redenen (excl. overmachtssituaties in hoofde van Anne Drake) dient te weigeren, zullen de reeds betaalde bedragen worden terugbetaald. In geen geval zal Anne Drake enige andere schadevergoeding moeten betalen.

Artikel 4. Product en Beschikbaarheid

Anne Drake streeft ernaar de producten met een zo duidelijk mogelijke foto en beschrijving aan te bieden. De kleuren van de producten zoals ze weergegeven worden op de Klant’s computer of andere digitale drager kan afwijken van de kleur in werkelijkheid door o.a. de schermsterkte. 

Anne Drake streeft er tevens naar om de informatie op de Webshop volledig, juist en up to date te houden. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, door Anne Drake worden gewijzigd. De prijzen van grondstoffen voor natuurcosmetica zijn bijvoorbeeld gebonden aan prijsschommelingen waarop Anne Drake geen invloed heeft en dus kan de prijs van een grondstof of product steeds en zonder voorafgaande kennisgeving aangepast worden. Er kunnen ook onvolledigheden of fouten in de aangeboden informatie staan die bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Anne Drake behoudt zich het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken. Daarenboven kan Anne Drake op elk moment bestellingen annuleren als de productinformatie of productprijs op het moment van de bestelling kennelijk onjuist was. Heeft de Klant twijfels of specifieke vragen omtrent de aangeboden informatie, gelieve Anne Drake alsdan te contacteren via de communicatiemiddelen hierboven vermeld in het artikel 1. 

Anne Drake behoudt zich het recht voor om de hoeveelheden van de producten die worden aangeboden, te beperken. Anne Drake behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment de verkoop van een product stop te zetten. De verkoop kan dus enkel doorgaan zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Anne Drake. Anne Drake kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die zou voorkomen uit het niet beschikbaar zijn van een product. De Klant zal hiervan uiteraard wel op de hoogte gebracht worden. 

In ieder geval behoudt Anne Drake zich het eigendomsrecht voor op de producten tot wanneer zij volledig betaald zijn.

Artikel 5. Workshops en Beschikbaarheid

Anne Drake streeft ernaar de materie die aan bod zal komen tijdens workshops zo goed als mogelijk te beschrijven op de Webshop zodat de Klant zich een duidelijk beeld kan vormen alvorens tot inschrijving over te gaan. Anne Drake behoudt zich evenwel het recht voor om hier en daar wat af te wijken van de initiële planning door bijvoorbeeld in te spelen op de interactie met de participanten, mits respect voor de vooropgestelde basisonderwerpen. Anne Drake is volledig vrij om de uitvoering van de workshop naar eigen vermogen en inzicht te verrichten.

De beschrijving van een workshop kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, door Anne Drake worden gewijzigd. Anne Drake raadt aldus aan om net vóór inschrijving nog eens goed de beschrijving door te nemen. Er kunnen ook onvolledigheden of fouten in de aangeboden informatie staan die bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op prijzen, promoties, aanbiedingen en beschikbaarheid. Anne Drake behoudt zich het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken. Daarenboven kan Anne Drake op elk moment bestellingen annuleren als de informatie of prijs op het moment van de bestelling kennelijk onjuist was. Heeft de Klant twijfels of specifieke vragen omtrent de aangeboden informatie, gelieve Anne Drake alsdan te contacteren via de communicatiemiddelen hierboven vermeld in het artikel 1. 

Anne Drake behoudt zich het recht voor een maximaal aantal deelnemers te gaan bepalen voor een bepaalde workshop of om de workshop pas te laten doorgaan wanneer er voldoende inschrijvingen zijn. Mocht bovenstaande een impact hebben op de inschrijving en de inschrijving hierdoor aldus geannuleerd of verplaatst moeten worden, zal de Klant hiervan uiteraard op de hoogte worden gebracht. Het is mogelijk dat in sommige gevallen een reservelijst wordt aangelegd waarvan de details in voorkomend geval aan de Klant zullen worden medegedeeld. 

Het kan zijn dat in bepaalde gevallen niet mevrouw Anne Drake, maar een afgevaardigde ambassadrice, de workshop gaat leiden. Verder kan ook de locatie worden gewijzigd door Anne Drake, mits de nieuwe locatie zich binnen de 5km van de oorspronkelijk vastgelegde locatie bevindt. 

Anne Drake behoudt zich het recht voor een Klant de toegang tot de workshop te weigeren of zijn plaats niet te reserveren totdat zij de betaling ontvangen heeft. 

Noteer dat ziekte van de Klant niet als overmacht in hoofde van Klant zal worden aanschouwd. 

Tijdens de workshop kunnen niet-gerichte foto’s of video’s (op)genomen worden, dewelke Anne Drake kan gebruiken voor promotionele doeleinden zoals publicatie op haar website of social media-kanalen. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat de Klant hiermee uitdrukkelijk akkoord. Dit akkoord kan evenwel op ieder moment worden ingetrokken.

Anne Drake kan steeds beslissen om een workshop niet langer opnieuw te organiseren. 

Artikel 5. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Transportkosten van producten of eventuele reservatie- of administratiekosten worden apart vermeld tijdens de betaalprocedure en vooraleer de Klant finaal de bestelling bevestigt. Ook eventuele douanekosten vallen de Klant ten laste. In geval van workshops vallen de kosten van vervoer naar de locatie en parkeerkosten steeds ten laste van de Klant. Desgevallend kunnen ook apart kosten voor catering of ingrediënten aangerekend worden. Deze laatste zullen steeds duidelijk worden weergegeven bij de bestelling. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De afbeeldingen op de Webshop zijn evenwel louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product. De afbeeldingen en de productinformatie dient aldus steeds samen bekeken te worden.

Speciale kortingen zijn enkel geldig voor de specifiek aangetoonde producten of workshops, periodes en voor zover de producten of workshops beschikbaar zijn en kunnen afhangen van specifieke voorwaarden. 

Artikel 6. Betaling

Bestellingen via de Webshop kunnen op volgende wijzen betaald worden:

 • Bankoverschrijving
 • Bankcontact
 • Kredietkaart: VISA, Mastercard (beveiligd door Mollie)
 • PayPal
 • iDeal
 • KBC betaalknop
 • Belfius betaalknop
 • ING Homepay

In het geval de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan Anne Drake niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering en/of annulering van bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

De betalingsgegevens zullen enkel gebruikt worden om de betalingstransacties door te laten gaan. 

Wanneer de Klant betaalt via bankoverschrijving dient de Klant de betaling binnen de veertien (14) dagen te voldoen. Is dit niet het geval, kan Anne Drake de bestelling annuleren. 

Facturen kunnen op verzoek bekomen worden. 

Artikel 7. Levering

Alle producten worden geleverd op het bij de bestelling opgegeven adres of afhaalpunt in België of Nederland. 

De leveringskosten en verwachte levertermijnen worden duidelijk vermeld tijdens de aankoopprocedure. 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders vermeld, zal Anne Drake de producten, indien op stock én in geval van ontvangst van de prijs en alle taksen en kosten, in principe binnen de vier (4) werkdagen (zaterdagen en zondagen uitgesloten) naar de Klant versturen. Tenzij anders vermeld of uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal Anne Drake het product in ieder geval binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van uw bestelling leveren. Mocht dit alsnog niet mogelijk zijn, dan zal Anne Drake de Klant daarvan uitdrukkelijk op de hoogte brengen om een redelijke levertijd af te spreken. Indien Anne Drake niet kan leveren binnen deze redelijke levertijd, kan de Klant annuleren en Anne Drake zal de betaalde bedragen terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen (behoudens desgevallend overmacht). Er kan alsdan geen enkele andere compensatie gevraagd worden. 

Gelieve ervoor te zorgen dat het postpakket op het opgegeven adres kan geleverd (en afgetekend) worden. Levering is gebeurd van zodra de levering een eerste keer is gebeurd. Anne Drake is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer dit aan de Klant te wijten is, bijvoorbeeld de Klant heeft een onjuist of verouderd adres opgegeven of niemand is aanwezig op het door de Klant opgegeven adres. 

Omwille van veiligheidsredenen is het mogelijk dat de koerier uw identiteitsgegevens of deze van de persoon aan wie geleverd dient te worden, gaat opvragen. 

Tenzij de Klant diens eigen koerierdienst gebruikt, gaat het risico van verlies of schade naar de Klant over op het moment van levering. 

Artikel 8. Herroepingsrecht

Een aankoop bij een webwinkel en dus deze Webshop is een verkoop op afstand. Dat wil zeggen dat de Klant die consument is in principe recht heeft om de bestelling zonder de opgave van redenen (hoewel Anne Drake steeds feedback dienaangaande apprecieert) te herroepen. 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag:

 • Dat de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit neemt; of
 • indien de Klant in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt; of
 • indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt; 
 • de overeenkomst tot stand kwam in geval van bestelling van diensten.

Vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de Klant Anne Drake op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de consument:

1° gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, opgenomen als bijlage 1 bij deze Voorwaarden; of

2° gebruikmaken van het retourdocument van MyParcel beschikbaar op de Anne Drake Website (indien het pakket met MyParcel werd verzonden); of

2° een andere ondubbelzinnige verklaring afleveren op het adres Guyotdreef 63, 2930 Brasschaat of via e-mail webshop@annedrake.be, waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.

De Klant dient alsdan de kosten van terugzending te dragen. Anne Drake zal de kosten hiervan meegeven indien de producten niet met gewone post kunnen worden teruggezonden. 

Anne Drake zal de Klant op de hoogte brengen van een aanvaarding van het herroepingsrecht en vergoedt alsdan alle van de Klant ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop Anne Drake wordt geïnformeerd van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Anne Drake verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Anne Drake zal de bijkomende kosten niet moeten terugbetalen ingeval de Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door Anne Drake aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen.

Onverwijld en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop de Klant zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Anne Drake heeft meegedeeld, zendt de Klant de producten terug of komt hij deze overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer de Klant de producten terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

Het gekochte product mag alleen in de originele staat en in de originele verpakking worden geretourneerd, samen met alle instructies en accessoires. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Als het product dus niet meer verkoopbaar is door bijvoorbeeld bevuiling of beschadiging, zal aan de Klant de prijs van het product worden aangerekend.

Anne Drake mag wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

1° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (te denken valt bijvoorbeeld aan de bestelling van een gesigneerd boek);

2° de levering van producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

3° de levering van verzegelde producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

4° de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

5° de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

6° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest; 

7° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Anne Drake de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

8° de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.

Indien Anne Drake de uitoefening van het herroepingsrecht weigert, zal de Klant daar schriftelijk van op de hoogte gebracht worden en zullen de producten desgevallend op kosten van de Klant opnieuw geleverd worden. 

Artikel 9. Klachten en Garantieregeling

Anne Drake doet haar best om een kwaliteitscheck te doen alvorens verzending alsook om te voorzien in de gepaste verpakking. Toch kunt u mogelijks klachten hebben over de geleverde producten. 

Na ontvangst van de bestelling dient de Klant of de persoon aan wie geleverd diende te worden, de geleverde fysieke producten onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk en in ieder geval binnen de 24u schriftelijk melden via webshop@annedrake.be. Ook wanneer de Klant klachten zou hebben over de uitoefening van de diensten, dient dit ten spoedigste en in ieder geval binnen de zeven (7) dagen na de uitvoering van de dienst door Anne Drake schriftelijk te worden gemeld via contact@annedrake.be.

Voor Klanten-consumenten geldt verder een wettelijke garantie voor elk gebrek dat bestaat bij de levering van de roerende lichamelijke zaken en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de levering. Dit gebrek moet uiterlijk binnen de twee (2) maanden na ontdekking ervan gemeld worden en de Klant moet het product binnen de zeven (7) kalenderdagen daarna op zijn kosten terugsturen, zo niet vervalt het garantierecht. Wanneer de klacht gegrond blijkt, zal de kost van het terugsturen terugbetaald worden. Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes (6) maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het product of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden met het feit dat het product nieuw is. Gelieve gedurende de garantietermijn de originele verpakking te bewaren, alsook de bijhorende accessoires en documentatie. Gelieve bij het pakket ook het orderbewijs te voegen. 

In geval van een gegronde klacht, zal de Klant, voor zover mogelijk dan wel redelijk, recht hebben op een herstel of vervanging van het product. Enkel wanneer dit niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn, kan een prijsvermindering dan wel een verbreking van de overeenkomst met terugbetaling van de prijs en betaalde kosten bekomen worden. Anne Drake verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Anne Drake zal de bijkomende kosten niet moeten terugbetalen ingeval de Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door Anne Drake aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen. Indien de Klant derde partijen zou contacteren voor herstel, gebeurt dit op het eigen risico en op eigen kosten van de Klant en zal de wettelijke garantie vervallen. 

De garantie gegeven door Anne Drake gaat niet verder dan de wettelijke garantie en is in ieder geval nooit van toepassing op gebreken en de klacht is nooit gegrond ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, natuurelementen, brand of toeval, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, normale slijtage.

Indien Anne Drake weigert om in te stemmen met het verzoek van de Klant, zal de Klant daar schriftelijk van op de hoogte gebracht worden en zal het product op kosten van de Klant opnieuw geleverd worden.

Het indienen van een klacht heeft in principe geen invloed op de betalingsverplichtingen van de Klant. 

Artikel 10. Bescherming van persoonsgegevens

De Klant geeft Anne Drake de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar cliëntenbestand. De persoonsgegevens van de Klant zullen verwerkt worden overeenkomstig de Privacy Policy, dewelke de Klant moet aanvaarden alvorens Anne Drake persoonsgegevens over te maken en die ook via de homepage van de Website kan worden geconsulteerd. 

De Klant dient zijn inloggegevens en paswoord geheim te houden. Het paswoord van de Klant wordt gecodeerd opgeslagen, Anne Drake heeft dus geen toegang tot het paswoord van de Klant. 

Artikel 11. Gebruik van cookies

Deze Website en Webshop maakt gebruikt van cookies. Wij verwijzen hiervoor naar de Cookie Policy

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website en/of de Webshop of de materialen gebruikt tijdens een workshop aan Anne Drake of, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, toebehoren. Gebruiksrechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan eigendomsrechten op afbeeldingen, foto’s, presentatie, logo’s, octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, recepten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële of openbare doeleinden van het geheel of een deel van deze Website en Webshop of de materialen gebruikt tijdens een workshop is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Anne Drake. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is aldus niet toegestaan. De Klant is aldus niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal of andere op enigerwijze aan openbaar te maken, aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Anne Drake behoudt zich het recht voor de doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zoals maar niet beperkt tot publicatie op een website, een blog of Facebookpagina.

Artikel 13. Bewijs

De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst elektronisch kan worden afgesloten. De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 14. Ondeelbaarheid

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze Voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de Klant en Anne Drake, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze Voorwaarden.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Anne Drake kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke schade die een Klant aan zichzelf zou aanrichten door beslissingen gebaseerd op informatie op deze Webshop of Website. Informatie over de ingrediënten gebruikt in producten die op deze Website of Webshop voorkomen, is niet bedoeld als, en moet ook niet zo worden uitgelegd, advies of aanbeveling betreffende het gebruik van een product of ingrediënt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat informatie slechts enkele aspecten van een bepaald product behandelt.

Daarenboven garandeert Anne Drake geenszins de geschiktheid van de informatie of een product voor een specifiek geval en/of individu. Als de Klant vragen heeft over het gebruik van een (cosmetisch) product, raadpleeg dan de labels die op het product staan en/of raadpleeg een arts of uw aromatherapeut. De Klant dient de producten te gebruiken zoals voorgeschreven en zo mogen de aanbevolen hoeveelheden bijvoorbeeld niet overschreden worden. Anne Drake raadt de Klant voorts aan om steeds de arts of behandelaar te contacteren bij twijfel en zeker in geval van zwangerschap, geven van borstvoeding of gebruik door kinderen. Wees u ervan bewust dat ook kruiden, planten en andere huis-, tuin- en keukenmiddelen bijwerkingen kunnen geven, al dan niet in combinatie met bepaalde voedingsmiddelen, andere cosmetica of traditionele medicatie. Natuurlijke producten bevatten (soms) een hoog niveau van essentiële of etherische oliën of andere krachtige ingrediënten die kunnen leiden tot allergische reactie(s) al dan niet in combinatie met (overmatig) zonlicht. Te denken valt bijvoorbeeld aan citral, d-limoneen, linalool, geraniol, citronellol. Om risico’s te beperken raadt Anne Drake ook aan om het product eerst beperkt aan te brengen op een plekje aan de binnenkant van uw arm en wacht 24 uur tot een paar dagen. Indien de Klant bijvoorbeeld momenteel geneesmiddelen neemt, dan dient de Klant de inname ervan niet te stoppen of te vervangen zonder eerst een arts te raadplegen. Anne Drake kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het op eigen houtje experimenteren op basis van informatie weergegeven op onderhavige Website of Webshop. 

Wanneer de Klant een videotutorial gaat volgen dient de Klant steeds de nodige voorzorgen te nemen zodat op veilige wijze de instructies kunnen worden uitgevoerd. Dit betekent dat de Klant de nodige veiligheidsuitrusting zoals een beschermbril, stofmasker, lange broek en mouwen, handschoenen, een schort, een haarnet of brede bandana en schoenen moet dragen. Vergeet niet dat het werken met droge oppervlakte-actieve stoffen vereist dat u bescherming voor uw neus en mond draagt om uw longen te beschermen. De Klant dient er daarenboven voor te zorgen dat ook de omgeving veilig is en er ook geen gevaren kunnen ontstaan voor derde partijen. De Klant moet er aldus voor zorgen dat op een leeg en proper dienblad wordt gewerkt met voldoende ventilatie en dient ervoor te zorgen dat er geen kinderen of huisdieren of andere personen die een risico kunnen lopen in de buurt zijn bij het maken van cosmetica of andere producten. Tenslotte moet ook het gebruikte eigen materiaal afgestemd zijn op en gewijd zijn aan het uitvoeren van de videotutorials. Het is niet aangeraden om er bijvoorbeeld ook voedsel mee te bereiden. Het is de plicht van de Klant om ook zelf de veiligheidssituatie te beoordelen en zo nodig het uitvoeren van de videotutorial uit te stellen totdat de nodige zaken in orde werden gebracht en de nodige veiligheidsmaatregelen werden genomen. Anne Drake kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige ongevallen tijdens het gebruik van de videotutorial gelet op het gebrek aan het nemen van de nodige veiligheidsvoorzorgen door de Klant. Voorts dient de Klant de schriftelijke en mondelinge voorschriften en instructies van Anne Drake steeds nauwgezet te volgen alsook de nodige aandacht te geven aan de bijzondere waarschuwingen of andere aandachtspunten. Anne Drake kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade wanneer de Klant van de instructies afweek of de waarschuwingen of andere aandachtspunten. 

Ook tijdens workshops moeten de nodige veiligheidsvoorschriften gerespecteerd te worden. De Klant moet Anne Drake ervan verwittigen wanneer bepaalde vooropgestelde voorschriften niet door hem kunnen worden gerespecteerd bv. door het vergeten meebrengen van bepaald materiaal. Tenslotte moet ook het gebruikte eigen materiaal afgestemd zijn op en gewijd zijn aan het uitvoeren van geplande activiteiten. Het is niet aangeraden om er bijvoorbeeld ook voedsel mee te bereiden. Het is de plicht van de Klant om ook zelf de veiligheidssituatie te beoordelen. Anne Drake kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige ongevallen tijdens de workshop gelet op het gebrek aan het nemen van de nodige veiligheidsvoorzorgen door de Klant. Voorts dient de Klant de schriftelijke en mondelinge voorschriften en instructies van Anne Drake steeds nauwgezet te volgen alsook de nodige aandacht te geven aan de bijzondere waarschuwingen of andere aandachtspunten. Anne Drake kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade wanneer de Klant van de instructies afweek of de waarschuwingen of andere aandachtspunten.

Ten slotte zijn de videotutorials en workshops steeds bedoeld om natuurlijke cosmetica of producten te maken voor eigen gebruik van de Klant. Indien de Klant wilt leren om cosmetische producten te maken voor commerciële doeleinden, dan dient de Klant op zoek te gaan naar een professionele opleiding. Er zijn bovendien zeer strenge voorwaarden opgelegd door de toepasselijke wetgeving voor het produceren en verkopen van (cosmetische) producten aan derden.

Alle elementen die, buiten de wil van Anne Drake dan wel de Klant, op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van Anne Drake dan wel de Klant, de uitvoering van diens verbintenis onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot ziekte van mevrouw Anne Drake of de afgevaardigde ambassadrice die de workshop zou gaan leiden, elektronische panne, natuurelementen, files en ongevallen op Europese wegen, storingen in het (telecommunicatie-)netwerk of -verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website of Webshop, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, brand, oorlog, besmettelijke ziekten/epidemieën zullen beschouwd worden als overmacht. Anne Drake dan wel de Klant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan overmachtssituaties buiten diens wil of controle. Overmacht geeft Anne Drake dan wel de Klant daarenboven het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.

De aansprakelijkheid van Anne Drake, contractueel en extracontractueel, is in principe beperkt tot het bedrag waarop Anne Drake recht heeft ingevolge de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en), met inbegrip van het eigen risico dat Anne Drake desgevallend draagt ingevolge desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering(en). Indien om welke reden ook de aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Anne Drake in principe beperkt zijn tot drie (3) keer de door de Klant betaalde bedragen. 

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde die een kortere dan wel langere termijn zouden voorschrijven, vervalt elke aanspraak ten aanzien van Anne Drake in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden. 

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, zal Anne Drake in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden. 

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit een en dezelfde fout, worden zij beschouwd als eenzelfde schadegeval en wordt de schade aldus beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn. 

Indien Anne Drake wordt aangesproken ingevolge een fout of nalatigheid van Anne Drake en een derde en/of de Klant, zal Anne Drake ten hoogste aangesproken kunnen worden voor de schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van Anne Drake zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derde en/of de Klant. Indien de Klant de aansprakelijkheid van Anne Drake in het gedrang brengt, dient die alle nodige maatregelen te nemen om Anne Drake te vrijwaren voor elke schade die zij hiervoor kan oplopen. 

De beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid een gevolg is van een fout gepleegd of nalatigheid met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. Anne Drake sluit haar aansprakelijkheid voor haar grove schuld of die van haar aangestelden of lasthebber niet uit, noch, behouders overmacht, voor het niet uitvoeren van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormde.

Artikel 16. Vertalingen

De Nederlandstalige tekst van deze Voorwaarden primeert op eventuele vertalingen.

Artikel 17. Overdraagbaarheid

De Klant kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Anne Drake. 

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, ook wanneer de Klant zijn domicilie of vestiging of zetel in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit overeenkomsten of aanbiedingen die met Anne Drake gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement waar Anne Drake haar maatschappelijke zetel heeft en die exclusief bevoegd zijn. 

Als consument heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een onafhankelijk geschillenorgaan. Hiervoor verwijst Anne Drake naar de website Onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie: ec.europa.eu/consumers/odr. 

Artikel 19. Contactopname

Indien de Klant vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Voorwaarden of in het algemeen heeft, kan de Klant Anne Drake steeds bereiken via de contactgegevens vermeld in het artikel 1 van deze Voorwaarden.

Anne Drake zal de Klant zo spoedig mogelijk antwoorden.

Artikel 20. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en een symbool er bij.

Wij vinden dat maatschappelijk en duurzaam ondernemen hand in hand gaan. Daarom werken wij samen met een maatwerkbedrijf om de pakjes af te handelen.
Mensen die in een maatwerkbedrijf werken hebben een arbeidshandicap en kunnen daar werken in hun eigen tempo én met een volwaardig loon.


Veel van deze mensen kunnen mits goede begeleiding na een tijd doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Jij steunt met je aankoop ook deze kwetsbare mensen, bedankt hiervoor.


Onze verpakkingen zijn van gerecycleerd papier en karton gemaakt en zoveel mogelijk gerecupereerd van onze leveranciers. De kans is groot dat de doos dus reeds een vorig leven heeft gehad.  Het opvulmateriaal om breekbare inhoud te beschermen zijn biologisch composteerbare maischips en mag je bij het GFT afval doen.


Dan wil ik bij een ander symbool nog een tekst over de producten. Ik zoek mee naar toffe symbolen, of als je weet waar ik die kan vinden, laat maar weten.


Symbool natuur 
Onze grondstoffen voor natuurlijke cosmetica zijn gecertificeerd en indien mogelijk met Ecocert of COSMOS keurmerk. De verpakkingen worden met zorg gekozen en zijn van glas met certificaat of recycleerbaar papier gemaakt. 


Symbool educatie 
Ben je op zoek naar een leuke workshop of activiteit voor je bedrijf, vereniging of school, werken graag een voorstel op maat voor je uit.